Уведомления за поверителност

Информация за обработката на лични данни на лицата, ползващи медицински услуги на Haelan

Обработваме личните Ви данни в качеството Ви на наш пациент, ползващ медицинските услуги, предоставяни от медицински центрове Haelan. Обработването се осъществява при спазване на приложимото национално и европейско законодателство в сферата на личните данни.

С настоящото Ви информираме относно обработването на Вашите лични данни от администраторите, посочени по-долу, и за правата Ви свързани с тях, както и Ви предоставяме информацията по чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент относно защитата на данните.

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ

Администратор "Хейлан - Дом за медико-социални грижи" АД, ЕИК: 207648560

Седалище и адрес на управление: София, 1766, бул. Околовръстен път № 251 Е, ет. 12

Tел.: +359898700007

E-mail: care@haelan.bg 

Интернет страница: www.haelan.bg

 Администратор „Хейлан Кеър - Медицински център“ЕООД, ЕИК: 207312638

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Околовръстен път № 251 Е, ет.партер

Tел.: +359893020202

E-mail: haelan.care1@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg

 

Администратор „Хейлан Кеър 2 – Медико-дентален център“ЕООД, ЕИК: 201760855

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бизнес парк София“ № 1, сграда № 2, ет. 1

Tел.: +359892202040

E-mail: haelan.care2@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg

 

Администратор „Хейлан Кеър 3 – Медицински център”ЕООД, ЕИК: 206470233

Седалище и адрес на управление: гр. София, Михаил Тенев № 6, сграда Д, ет. партер

Tел.: +359893020202

E-mail: haelan.care3@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg

Администратор „Пиа Матер”ЕООД, ЕИК: 201409799

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Рачо Петков Казанджията № 4-6, офис № 2

Tел.: +359884588446

E-mail: office@piamater.org; classes@piamater.org

Интернет страница: www.haelan.bg

Администратор САТ Хелт АД, ЕИК 204705650

Седалище и адрес на управление: София, 1766, бул. Околовръстен път № 251 Е, ет. 12

Tел.: +359 898 700 007

E-mail: office@sathealth.com  

Интернет страница: www.sathealth.com 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ:

Мария Георгиева Несторова

България, гр. София, Околовръстен път 251Е, ет.12, 1766

Телефон: +359882727270

Ел. поща: dpo@sathealth.com 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Основанието за обработването на личните Ви данни може да бъде законово, договорно, изрично предоставено ни от Вас съгласие или наш легитимен интерес:

 • Законово основание за обработване могат да бъдат изискванията на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, други приложими законови и подзаконови актове;
 • Договорно основание са:
 • Сключен договор за медицинска услуга за Вас или за Ваше дете, сключен лично от Вас, Ваш законен представител или заявител на услугата;
 • Сключен договор за интегрирана медико-социална грижа за Вас или за Ваше дете, сключен лично от Вас, Ваш законен представител или заявител на услугата;
 • Заявена от Вас, Ваш законен представител или заявител медицинска услуга и/или изследване, и/или консултация на място, и/или онлайн консултация, и/или домашно посещение за Вас или за Ваше дете, чрез записване на час по телефон, ел. поща или през платформа;
 • Сключен между нас и Вашия работодател договор за профилактични медицински прегледи за Вас;
 • Договорни отношения между нас и избрания от Вашия работодател фонд за допълнително здравно осигуряване за предоставяне на здравни услуги за специализирана извънболнична медицинска помощ, включващи консултации, медико-диагностични дейности, провеждане на лечение и извършване на профилактични медицински прегледи;
 • Договорни отношения с други юридически лица- наши възложители за извършване на медицински и телемедицински услуги, при които Ние работим в качеството на обработващ лични данни;
 • Съгласие за обработване на данните Ви за маркетингови или други допълнителни цели, ако сте предостави такова;
 • За да бъдат защитени жизненоважни интереси на Вас, Ваше дете или роднина като субекти на данни;
 • В някои случаи и при спазване на приложимото законодателство, основанието може да бъде нашия легитимен интерес, например за анализ, развитие и подобряване на услуги, усъвършенстване на системи и платформи, осигуряване качеството на услугите, защита на имуществото и сигурността на служителите и други.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Личните Ви данни се обработват за целите на предоставяне на услугите, които сте заявили и/или ползвате в изпълнение на нашите законови задължения за конкретни цели, определени в нормативните актове и/или в договор, и/или в други документи, вкл. но не само, за да:

 • Ви идентифицираме като наш клиент (пациент) и да Ви предоставим информацията, която търсите;
 • Ви предоставим заявените от Вас/Вашия работодател/избрания от Вашия работодател фонд за допълнително здравно осигуряване/Възложители услуги за Вас, Ваше дете или роднина;
 • Можете да упражнявате правата си на пациент;
 • Изпълняваме нашите нормативни и договорни изисквания (например данъчни, осигурителни, статистически, отчетни и др. задължения);
 • Поддържаме Вашето (и/или на Вашето дете) здравно досие;
 • Ви обслужваме на място в медицински център, в офис, онлайн, по телефона или на посочен от Вас адрес;
 • Обработим и събираме дължими плащания за предоставените услуги;
 • Проучим удовлетвореността Ви от предоставяните от нас услуги;
 • Поддържаме нашите сайтове, онлайн платформи и тяхната сигурност.

При наличие на съгласие от Ваша страна, обработваме личните Ви данни (и/или данните на Вашето дете):

 • За участие в маркетингови, статистически и/или други проучвания, обобщаващи анализи и други информационни програми, проекти и/или събития, касаещи Вашето заболяване и/или здравословно състояние; 
 • За участие в клинични изпитвания;
 • За изготвяне на анализи и/или обобщения на данните или на съответна част от тях с цел, но не само, осигуряване на по-добро качество на услугите; предоставяне на персонализирани и атрактивни предложения, съобразени със специфичните Ви интереси и потребности; за провеждане на анализи на пазара и конкуренцията, което ни помага да разберем по-добре нуждите и предпочитанията на клиентите; подобряване на общественото здраве и разработване на по-ефективни методи за лечение и профилактика;за развитие на нови услуги
 • за да Ви предоставим информация за услуги на преференциални цени и/или нови услуги, актуални събития и активности, разпращане на маркетингови и рекламни бюлетини и/или други информационни бюлетини.
 • за взаимодействие с нас чрез участие в анкети, коментари и обратна връзка. Тези данни са ценни за нас, за да разберем как да подобрим нашите услуги и да отговорим по-добре на Вашите очаквания.

При спазване на нормативните изисквания в някои случаи може да обработваме Ваши лични данни за защита на нашите легитимни интереси, например когато подлежите на видеонаблюдение при посещение на място в медицинските ни центрове. Във връзка с изискванията за сигурност, които прилагаме в медицинските центрове Haelan, се осъществява видеонаблюдение в общи части - коридори и на рецепция (повече информация можете да откриете в Политиката за защита на личните данни, публикувана на нашия Уебсайт). 

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ:

Обработваме само лични данни, свързани с упражняването на Вашите права в качеството Ви на пациент. По-конкретно събираме и обработваме лични данни като: име, презиме, фамилия, ЕГН/ЛНЧ, възраст, пол, данни за контакт – телефон, адрес по местоживеене, ел. адрес; данни за здравословно състояние (заболяване, диагноза, данни от медицинска епикриза и/или друга медицинска документация, предписано лечение и други), генетични данни (доколкото е възможно такива да се съдържат в резултати от генетични изследвания, възложени на Haelan); данни за роднинска връзка с други лица; данни на деца-пациенти; финансова информация – банкова сметка; данни от видеонаблюдение (в случай, че посещавате наш център). 

СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Обработваме Вашите данни по време на отношенията, които имаме с Вас, като:

 • съхраняваме Вашите лични данни за срок от 5 (пет) години след като преустановите отношения с нас (последно предоставена услуга, активност или оттегляне на съгласие) и нямате активност в профила Ви в наши платформи за повече от 3 (три) години (ако сте регистриран потребител в платформа);
 • съхраняваме аудио-записи от телефонни разговори с Вас – 5 (пет) години след изтичане на годината, през която са проведени разговорите , след което автоматично се заличават, освен ако не се изисква да ги запазим за по-дълъг срок, за да спазим законово изискване или наш легитимен интерес; 
 • съхраняваме Ваши лични данни, свързани със и/или съдържащи се в документи за данъчно-осигурителен контрол (договори, фактури, кредитни и дебитни известия) за срок от 10 (десет) години, считано от началото на годината на отчетния период, следваща отчетния период, за който се отнасят;
 • Съхраняваме данните, съдържащи се в записи от видеонаблюдение, за срок от 30 (тридесет) дни.

Ние съхраняваме документи и данни, за които не е предвиден специален срок за съхранение за срок от пет години от преустановяване на използването им.

Ние няма да унищожим Вашите данни след изтичане на срока за тяхното съхранение, ако компетентен държавен орган е поискал това или данните са необходими за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Ние не съхраняваме никаква информация за кредитни или дебитни карти. Тази информация се поддържа и плащанията се обработват от доставчик на платежни услуги – трета страна в съответствие със стандартите за сигурност на индустрията за платежни карти и разплащания.

СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА:

Ние спазваме поверителността на Вашите данни и по правило не ги предоставяме на трети лица. Като изключение от това правило и при спазване на приложимите законови изисквания, можем да споделим Вашите данни:

 • с държавни и регулаторни органи в република България (като например: Изпълнителна агенция „Медицински надзор“,  КЗЛД, МВР, прокуратура, съд и др.) по тяхно изрично искане;
 • с Вашия работодател, избрания от Вашия работодател фонд за допълнително здравно осигуряване или наши възложители (когато действаме като обработващ лични данни) – когато съществува договорно задължение да споделим Вашите данни с тях;
 • с компании, осигуряващи нашата техническа и оперативна поддръжка на дейността и предоставянето на услугите (например лаборатории, поддръжка на платформи и/или интернет страницицентър за данни, партньори за телемедицински услуги, разплащателни услуги и други), извършващи консултантска или други дейности (напр. одит), при които е възможно, по изключение да имат достъп до Вашите данни. В тези случаи разкриването на данни се осъществява само при наличие на основателна причина и на писмено споразумение с тях, за да бъде осигурено необходимото ниво на защита;
 • когато е необходимо да бъдат защитени жизненоважни интереси на пациентите (при спешни медицински случаи).

КАТО СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИМАТЕ ПРАВО:

 • на информация, дали обработваме Ваши лични данни;
 • на достъп до личните Ви данни, обработвани от нас, и право да получите копие от обработваните лични данни;
 • да знаете, какви категории лични данни събираме и целите, за които ги обработваме;
 • на информация за получателите на личните Ви данни, когато това е приложимо;
 • да знаете, за какъв срок се съхраняват Вашите лични данни;
 • да бъдат коригирани личните Ви данни, обработвани от нас, когато са неточни, да бъдат допълнени, когато са непълни и да бъдат актуализирани, когато е настъпила промяна;
 • да поискате да бъдат изтрити личните Ви данни, при наличие на законови основания за това и ако за нас не съществува задължение, на основание нормативен акт или сключен от Вас договор, за тяхното обработване или съхранение;
 • да оттеглите съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг или за други допълнителни цели, за които първоначално сте се съгласили;
 • да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, при наличие на законови основания за това и ако за нас не съществува задължение, на основание нормативен акт или сключен договор, за тяхното обработване;
 • на ограничаване обработването на личните Ви данни за определен период от време (например за времето, необходимо за установяване точността на данните Ви, или за целите на установяване или упражняване на правни претенции от Ваша страна);
 • на преносимост на Вашите данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато обработването е въз основа на съгласие или договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин;
 • на жалба до Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg), когато считате, че сме нарушили правата Ви, свързани с Вашите лични данни;
 • на информация за източника на Ваши лични данни, които Вие не сте ни предоставили (напр. ако са ни предоставени от ваш роднина).

За да упражните някое от изброените по-горе права или да получите допълнителна информация относно обработването на Вашите лични данни, е необходимо да посетите наш медицински център или да заявите това на електронна поща care@haelan.bg , с приложено заявление в свободен текст, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП).  

За да получите информация и да упражните правата си, е необходимо първо да се идентифицирате като наш клиент, а нашите служители да проверят Вашата самоличност. Това изискване защитава правата Ви и Вашите лични данни.

Информацията за личните Ви данни, които са в процес на обработване, ще Ви бъде предоставена безплатно, най-късно в срок от един месец от получаване на Вашето запитване.

Настоящата информация и Политиката за защита на личните данни може да се актуализират периодично, в зависимост от измененията в нормативната уредба и/или дейността на Haelan. Актуалните им версии се оповестяват на Интернет сайта www.haelan.bg.

Дата на последна актуализация: 01\2024