ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Въведение

Хейлан е собственост на Сат Хелт Кеър ДМСГ ООД, част от групата САТ Хелт.

„САТ Хелт“ АД е регистрирана на 30 август 2017 в София с ЕИК 204705650. 

Компанията и нейни дъщерни дружества от групата SAT Health са специализирани в събиране, обработка и анализ на фармацевтична пазарна информация; управление на програми за подпомагане на пациенти; предоставяне на медико-социални грижи и услуги по домовете (Home Care); консултантска дейност и предоставяне на специализирани решения за фармацевтичната индустрия и сектор „Здравеопазване“. Централният ни офис е в гр. София 1766, бул. Околовръстен път 251Е, Ринг Тауър, ет.12, имейл: office@sathealth.com и office@sathealth.care

Като администратори на лични данни, компаниите от групата SAT Health полагаме стриктно и в съответствие с приложимите нормативни изисквания грижи да защитим поверителността на всички категории лични данни, които получаваме, събираме, обработваме и съхраняваме.

С тази политика за поверителност (Политиката) ние Ви информираме за установените в групата  вътрешни правила за обработване на личната информация, която получаваме от Вас или събираме за Вас, както и за Вашите права, свързани със защитата на личните Ви данни. 

Предлагаме да се запознаете подробно с този документ. Като продължите да ползвате този уебсайт и услугите ни, Вие потвърждавате, че приемате правилата за управление на лични данни, залегнали в Политиката.

Информация за обработката на лични данни

Лични данни представлява всяка информация, която позволява да бъде идентифицирано конкретно физическо лице, например (но не само) имена, адреси, телефон, имейл адрес, здравна информация и др. Други данни, които не са пряко свързани с идентификацията Ви като конкретно физическо лице, са извън обхвата на този политика. 

В групата SAT Health обработваме лични данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни, безплатното движение и отмяна на такива данни Директива 95/46/CE (Общ регламент за защита на данните), наричан по-долу „Регламент (ЕС) 2016/679“.

Когато обработваме Ваши лични данни, ние спазваме стриктно принципите в член 5 на Регламент (ЕС) 2016/679: законност, справедливост, прозрачност, защита на целостта и поверителността, точност и свеждане на обработваните данни до необходимия минимум. Личните данни се събират от нас само за законни цели. Данните ще бъдат обработвани и използвани единствено за първоначално декларираните цели и/или според изискванията на приложимото законодателство.

Групата SAT Health е внедрила Система за управление на поверителността и сигурността на информацията, сертифицирана по ISO/IEC 27001 и в процес на сертификация по ISO/IEC 27701. Ние се стремим да гарантираме, че всички лични данни се обработват по начин, който осигурява подходяща защита срещу неоторизирано или незаконно обработване. Прилагат се и се поддържат подходящи организационни и технически мерки за сигурност, основани на оценка на риска, за да се предпазят от неразрешена или незаконна обработка, случайна загуба, унищожаване или повреда на данните. Имаме внедрени процеси, които гарантират, че достъп до Вашите данни имат само служителите, които имат съответните права за това.

Нашата Система за управление на поверителността и сигурността на информацията е обект на редовни одити от международно признат сертифициращ орган и се поддържа в съответствие с изискванията. Можете да видите нашите сертификати на уебсайта на компанията.

Медико-социалните грижи и услуги по домовете (Home Care) се предоставят през онлайн приложение “Home Care”, достъпно през сайта ни, позволяващо да заявите медицинска услуга/манипулация/процедура, до проследявате историята на извършените за Вас дейности и Вашето пациентско досие и да комуникирате с медицинските и немедицинските ни специалисти, за да Ви предоставят услуги и консултации, включително и дистанционни. За тази цел платформата “Home Care” обработва Вашите данни.

Компаниите от групата SAT Health са администратори за данните, които обработват във връзка с платформата “Home Care”, данните на регистрираните пациенти, медицинските и немедицински лица и всички останали трети лица, които не попадат в горните две категории, но данните им се обработват в Приложението.

В някои случаи ние действаме като обработващ лични данни, когато по възлагане от лечебни заведения предоставяме Home Care медико-социални грижи на пациенти. В тези случаи ние се ръководим изцяло от изискванията и насоките на лечебните заведения – администратори на лични данни.

Медицинските и немедицински лица, работещи за нас, обработват в Приложението данните Ви като следват знанията си и професионалната си квалификация. Те са обработващи данни от името и по възлагане на SAT Health въз основа на сключен с тях договор.

Ние обработваме следните лични данни, получени от Вас чрез нашия уеб сайт, платформа “Home Care”, при попълване на документи съвместно с наши представители, както и по други канали по Ваш избор или от трети страни, в зависимост от услугите, които ползвате и отношенията Ви с компаниите от групата SAT Health:

 • имена;
 • ЕГН и номер на лична карта;
 • адрес;
 • имейл адреси;
 • телефонни номера и друга контактна информация;
 • информация за здравословно състояние (заболяване, диагноза, данни от медицинска епикриза и/или друга медицинска документация, предписано лечение и други);
 • данни на деца - пациенти по програми и Home Care услуги, включително и информация за здравословно състояние, предоставена от родител/настойник;
 • данни за квалификация и образование на медицински и немедицински лица, работещи по договор с компаниите от групата SAT Health;

Тези данни са нужни за да Ви предоставим желаните услуги и продукти. 

Обемът и достоверността на предоставяните от Вас данни обуславят възможността ние да  Ви предоставим необходимата Ви информация за достъп до всички предлагани от SAT Health продукти и услуги.

Законосъобразност на обработването

Ние обработваме Вашите лични данни за посочените по-горе цели на следните основания:

 • сключен с Вас договор 
 • изразено от Вас изрично съгласие за обработването на данните Ви за целите на предоставяне на услуги по пациентски програми и/или Home Care медико-социални грижи 
 • сключен договор с наши партньори за съдействие на лица по пациентски програми и/или предоставяне на Home Care медико-социални услуги;
 • за спазване на нашите законови задължения;
 • за изпълнението на договор, по който субект на данни е страна, или за предприемане на стъпки, по искане на субект на данни, преди сключването на договор (договори със служители и контрагенти, клиенти, доставчици и други);
 • за да бъдат защитени жизненоважни интереси на субект на данни;
 • за легитимни цели за анализ, развитие на нови услуги, усъвършенстване на системи, осигуряване качеството на услугите, защита на имуществото и сигурността на работещите в групата и други.

Комуникация с Вас

Ние може да се свързваме с Вас чрез електронни средства (SMS и/или мейл) единствено за да Ви предоставим информация за услуги, които са предмет на проявен от Вас интерес или са свързани с по-рано предоставени подобни продукт или услуга. Това ще бъде направено, само ако имаме  Вашето съгласие.

Ако промените мнението си и не желаете да ползваме личните Ви данни по указания начин, моля, изпратете мейл на dpo@sathealth.com . 

Разкриване на Ваша информация

Ние се задължаваме да не продаваме, разменяме, отдавам, разгласяваме, предоставяме, публикуваме, използваме или разпространяваме по друг начин факти и обстоятелства, представляващи Ваши лични данни за ползване от трети страни под каквато и да е форма. Набраните лични данни се използват единствено за обявените по-горе цели. Ние може да предоставим достъп до Вашата лична информация и да позволим нейната обработка, съгласно стриктно дефинираните цели, на строго определени трети страни, които в тези случаи са Обработващи личните данни от името на компаниите от групата SAT Health . 

Тези трети страни могат да бъдат:

 • доставчици и подизпълнители за изпълнение на договор, сключен с Вас или за предоставяне на поискани от Вас услуги, например доставчици на IT, комуникационни или логистични услуги, като оказване на съдействие на пациенти пред компетентни държавни организации, специализиран медицински транспорт на пациенти и други; 
 • медицински и немедицински лица, извършващи медико-социални Home Care грижи ;
 • организиране на логистика във връзка с предлагани от SAT Health специализирани обучения, вкл. транспорт, настаняване и други подобни;
 • доставчици на технически решения, като колективни имейли или текстови съобщения, позволяващи да Ви изпращаме информация, в това число продуктова или за нивото на удовлетвореността на потребителите, ако сте дали съгласие да получавате такава информация.

Следвайки принципите за гарантиране на законосъобразност, прозрачност и сигурност, SAT Health подписва с Обработващите лични данни, съответните договори или анекси към съществуващи договори. Ние си запазваме правото да извършваме одити на място на прилаганите от Обработващите лични данни методи за защита на личните данни, които им предоставяме за обработка. Обработващите лични данни са задължени да не възпрепятстват осъществяването на такива одити и да съдействат за провеждането им без неоправдано забавяне.

За да изпълним качествено нашите задължения, понякога се налага да ползваме услугите на трети страни, които са извън нашия контрол. Такива са например:

 • Microsoft
 • Google
 • LinkedIn
 • SoundCloud
 • WhatsApp
 • Viber
 • Facebook

Тези доставчици могат по всяко време да променят условията на тяхната услуга и ние не можем да носим отговорност за това.

Ваша лична информация може да бъде споделена с компетентните правни органи, ако сме длъжни да изпълним законно задължение, да защитим нашите права или собственост или да гарантираме безопасността на нашите потребители или други лица.

Съхранение на личните Ви данни

Цялата лична информация, която Вие ни предоставяте и която ние събираме, се съхранява на защитени с подходящи технически средства сървъри в специализиран cloud-базиран „център за данни“ на международен утвърден доставчик. Личните Ви данни ще бъдат достъпвани и обработвани само от обучени наши служители и представители, които работят в условията на внедрената в SAT Health и сертифицирана от независим орган Система за управление поверителността и сигурността на информацията (ИСУ), отговаряща на изискванията на международните стандарти ISO 27001 и ISO/IEC 27701. Управляващата специализирания „център за данни“ организация притежава сертификати за сигурност.

Ние не съхраняваме никаква информация за кредитни или дебитни карти. Тази информация се поддържа и плащанията се обработват от доставчик на платежни услуги – трета страна в съответствие със стандартите за сигурност на индустрията за платежни карти и разплащания.

Данните Ви се съхраняват за законоустановения срок или за срок от 5 години след прекратяване на договорните отношения или при оттегляне на Вашето съгласие, когато обработката се основава на предварително изразено от Вас съгласие.

Записите от проведените с Вас телефонни разговори се съхраняват за срок от 5 години, след което автоматично се заличават, освен ако не се изисква да ги запазим за по-дълъг срок, за да спазим законово изискване или наш легитимен интерес.

Ние ще предприемем всички стъпки, които са разумно необходими, за да сме осигури, че предоставените от Вас лични данни се съхраняват и обработват безопасно, съгласно заложените в настоящата Политика за защита на личните данни условия и в съответствие с приложимата нормативна база.

С предоставянето на Вашите лични данни, Вие се съгласявате с описаните в настоящата Политика условия за тяхното съхранение, обработка или прехвърляне на трети страни.

Дължима грижа

Нуждаете се от парола за достъп до вашия потребителски акаунт, създаден за използване на услугите и продуктите, предоставени чрез нашия сайт. Опазването на тази парола в тайна е Ваше задължение. Вие се ангажирате да не я споделяте с други лица. Ако това се случи, Ваша е отговорността за евентуални действия, предприети чрез Вашия акаунт. Настоятелно молим, ако Вашата парола е компрометирана по каквато и да е причина, незабавно да ни информирате и да я промените. Ако Вашата парола се използва от други лица, вие носите отговорност за всяко действие, предприето чрез Вашия акаунт.

За съжаление, както на всички нас е известно, предаването на информация през интернет не е напълно сигурно. Ние правим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, но ние не можем да гарантираме сигурността им на етапа на прехвърлянето им през интернет към нашия сайт. Веднъж получена на сайта ни,  Вашата лична информация ще бъде защитена чрез стриктни политики, процедури и функции за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп, модификация или неправомерно заличаване.

В случай, че сте лице по пациентска програма и желаете да  използвате нашите услуги ние се ангажираме да съхраним в защитена среда Вашите лични данни (имена, данни за контакт, здравна информация и друга, предоставена от Вас  лична информация), за срок от 36 месеца след като прекратим услугите за Вас по пациентската програма. Ако обаче прекъснете ползването на предлаганите от нас продукти и услуги за повече от 48 месеца, ние ще заличим трайно Вашите лични данни. В случай, че след този период Вие решите отново да ползвате нашите продукти и услуги, ще трябва да направите нова регистрация с актуалните си лични данни.

Защита на Вашите права

Вие имате право на достъп до информацията, отнасяща се до Вас. Можете да поискате от нас информация какви Ваши лични данни се обработват. Ние ще извършим задълбочена проверка и ще Ви информираме писмено по предпочитания от Вас канал за връзка.

Вие може също да поискате коригиране на обработваните Ваши лични данни, с цел поддържането им в актуално състояние. При актуализация на личните Ви данни следва да ни изпратите проверена информация. Ние се задължаваме да я нанесем в съответните регистри и системи без изменения. Ще бъде Ваша отговорността, ако обработваните след промяната  данни се окажат неточни.

Вие имате право по всяко време да поискате от нас да преустановим временно или окончателно обработката на Вашите лични данни за една или повече цели от кръга на целите, които са обявени в настоящата Политика, или да поискате обработваните в групата САТ Хелт Ваши лични данни да бъдат заличени.

Вашите искания да упражните изброените по-горе Ваши права следва да ни бъдат съобщени с мейл на dpo@sathealth.com 

При постъпване на искане за заличаване на обработваните Ваши лични данни, ние се задължаваме, в рамките на нормативно определените срокове, да направим щателна проверка и да заличим всички налични Ваши лични данни, освен тези, които сме задължени да запазим по силата на нормативно изискване. В отделни случаи може да се наложи да задържим временно такава част от личните Ви данни, каквато е необходима, за да защитим интереса си при решаване на спорове и отстраняване на възникнали проблеми, както и за да предприемем други действия, разрешени по закон. Ако възникне такава ситуация, както и при всички други случаи, свързани с управление на обработваните при нас Ваши лични данни, Вие ще бъдете своевременно писмено уведомявани по предпочитания от Вас канал за връзка.

В случай, че сте пациент, на който предоставяме Home Care медико-социални грижи по възлагане от лечебно заведение, за упражняване на Вашите права като субект на данни, моля да се обърнете директно към лечебното заведение – администратор на Вашите данни.

Възражения и жалби

Ние приемаме с готовност евентуални въпроси, коментари, възражения, жалби и искания за разяснения по обработването и управлението на личните данни на субектите на данни в групата SAT Health . Същото се отнася и до настоящата Политика за защита на личните данни. Вие можете да се свържете с нас по тези въпроси с имейл на dpo@sathealth.com, office@sathealth.com

Оторизиран орган за контрол на прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (на Европа) от 27 април 2016 година е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Контакт с нея може да бъде установен на адрес: бул. „проф. Цветан Лазаров“ 2, София 1592, по факс  на 029153525 и по електронен път на имейла на КЗЛД (kzld@cpdp.bg) с електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис.

Настоящата Политика подлежи на актуализация при настъпили изменения в приложимата нормативна база или при промени в управляваните в групата SAT Health процеси. Актуализираните версии на Политиката ще бъдат своевременно обявявани на сайта на компанията.

Забележка:

За целите на настоящата политика термините „лични данни“ и „лична информация“ се използват като синоними, за да се избегне възникващата тавтология в редица текстове.

Термини

Под термините „лични данни“ и „обработване“ следва да се разбират тези, посочени в член 4 на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (на Европа) от 27 април 2016 година, а именно:  

„лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване“.

Допълнителни термини:

(3) „ограничение на обработването“ означава маркиране на съхраняваните лични данни с цел ограничаване на тяхната обработка в бъдеще.

(4) „профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, състояща се от използване на лични данни за оценка на лични аспекти, свързани с физическо лице, по-конкретно за анализ или прогнозиране на представянето на това лице по отношение на работа, икономическо положение, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движения. 

(5) „псевдонимизация“ означава обработка на лични данни по такъв начин, че личните данни вече не могат да бъдат свързани с конкретен субект на данни без използването на допълнителна информация, при условие че такава допълнителна информация се съхранява отделно и подлежи на технически и организационни мерки, за да гарантира, че личните данни не се свързват с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице.

(6) „Система за картотекиране“ означава всеки структуриран набор от лични данни, които са достъпни съгласно специфични критерии, независимо дали са централизирани, децентрализирани или разпръснати на функционална или географска основа.

(7) „Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на лични данни; когато целите и средствата за такава обработка се определят от законодателството на Съюза или на държава-членка, администраторът или специфичните критерии за неговото номиниране могат да бъдат предвидени в законодателството на Съюза или на държава-членка; 

(8) „Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на администратора; 

(9) „Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Публичните органи, които могат да получат лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие със законодателството на Съюза или на държава-членка, не се считат за получатели; обработването на тези данни от тези публични органи е в съответствие с приложимите правила за защита на данните в съответствие с целите на обработването. 

(10) „Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или орган, различен от субекта на данни, администратора, обработващия лични данни и лица, които под прякото ръководство на администратора или обработващия лични данни са упълномощени да обработват тези данни;

(11) „съгласие“ на субекта на данни означава всяко свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено посочване на желанията на субекта на данните, чрез което той или тя чрез изявление или с ясен утвърдителен акт показва съгласие за обработката на лични данни, свързани с него или нея. 

(12) „Нарушение на личните данни“ означава нарушение на сигурността, водещо до случайно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, предавани, съхранявани или обработвани по друг начин. 

(13) „генетични данни“ означава лични данни, свързани с наследените или придобити генетични характеристики на физическо лице, които дават уникална информация за физиологията или здравето на това физическо лице и които са резултат, по-специално, от анализ на биологична проба от въпросния човек.

(14) „Биометрични данни“ означава лични данни, получени в резултат на специфична техническа обработка, свързана с физическите, физиологичните или поведенческите характеристики на физическо лице, които позволяват или потвърждават уникалната идентификация на това физическо лице, като изображения на лицето или данни от дактилоскопия; 

(15) „Данни относно здравето“ означава лични данни, свързани с физическото или психическото здраве на физическо лице, включително предоставянето на здравни услуги, които разкриват информация за неговия или нейния здравен статус.

Последна актуализация: юни 2023 г.

Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето изживяване. Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с нашата Политика относно бисквитките.